Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty Kd.N-111-10_18 ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty Kd.N-111-10_18.pdf 917189 bajtów 1
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłKot Bożena 2018-11-16
PublikującyFlorek Łukasz 2018-11-16 17:03:26
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-01-01
Kraków, dnia 15 listopada 2018 roku                                                         
 
Kd. N ‒ 111-8/18
  
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej  Huty w Krakowie
(uzupełnienie listy ogłoszonej 9 listopada 2018 roku)
 
 
 
W związku z wpływem złożonych u operatora pocztowego w zakreślonym terminie zgłoszeń na konkurs asystenckim, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o uzupełnieniu listy dopuszczonych do II etapu konkursu o osobę:
 1.  
SMOLEC Paweł
 
 
 
Konkurs (drugi etap) odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku, o godz. 9.00, w sali K-711, piętro VII paw. K, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Prosimy, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu 16 listopada 2018 roku we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji).
 
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
SSR Bartłomiej Migda
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-11-15
PublikującyFlorek Łukasz 2018-11-15 16:10:58
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-12
Kd.N-111-9/18                                                               Kraków,  dnia 15 listopada 2018 roku
  
 
Uchwała nr 2
w sprawie ogłoszenia III etapu konkursu na stanowisku stażysty
 
            Komisja konkursowa po przeprowadzeniu II etapu konkursu na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 roku ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko – stażysty – w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie.
 
 
 
 1. Dylak Sylwia
10 pkt
 1. Jakubowska Aleksandra
10 pkt
 1. Skrzyńska–Meroń Gabriela
9,5 pkt
 1. Sobczyk Anna
9,5 pkt
 1. Mosio Magdalena
8 pkt
 1. Krupka Agnieszka
6,5pkt
 1. Defort Sylwia
6 pkt
 
           
Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w dniu:
tj. 23 listopada 2018 roku godz. 9.00 pokój C-123 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7.


Przewodniczący
Komisji Konkursowej
Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Nowej Huty
w Krakowie
Małgorzata Jędrychowska
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłNowak Marzena 2018-11-15
PublikującyFlorek Łukasz 2018-11-15 16:04:27
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-12
 Kraków, dnia 29 listopada 2018 roku   
OGŁOSZENIE
dot. zmiany terminu ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 
 
Informuję, iż lista osób zakwalifikowanych do drugiego etatu konkursu na stanowisko stażysty Kd. N -111-9/18 zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. Sądu w dniu 5 listopada 2018 roku.
 
 
    
 
Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
              Bożena Kot
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłKot Bożena 2018-10-29
PublikującyFlorek Łukasz 2018-10-29 19:37:00
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-10-29
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-04
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
Sygnatura konkursu Kd. N -111-9/18
 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1 etat.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2 500 zł brutto miesięcznie.
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych;
 • obsługa urządzeń biurowych.
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • wykształcenie, co najmniej średnie z maturą:
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • znajomość techniki pracy biurowej, a w szczególności biegła umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
 
Dokumenty wymagana od kandydata:
 1. podanie o pracę;
 2. CV;
 3. oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;
 4. oświadczenie o treści: „Nie jestem karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”;
 5. oświadczenie o treści: „Przeciwko mnie nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”;
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu Kd.N-111-9/18)”;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
Oświadczenie dodatkowe, które można załączyć do dokumentów jeżeli Państwo wyrażają wolę, aby kandydatura była brana pod uwagę przy ofertach umowy na zastępstwo lub okres próbny o treści:
 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w celach rekrutacyjnych do odwołania”.
Termin składania ofert:
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 25 października 2018 roku do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-126, bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „Konkurs –  Kd. N - 111-9/18”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszono na stronie internetowej tut. Sądu w dniu 29 października 2018 roku z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu.
Inne informacje:
Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.nowahuta@krakow.so.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.  
 1. Kategorie odbiorców
  • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
  • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
  • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
 2. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie poza dokumentami zawierającymi dodatkowe oświadczenie.
 
 
 
            Dyrektor Sądu Rejonowego
        dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
         Bożena Kot
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłKot Bożena 2018-10-12
PublikującyFlorek Łukasz 2018-10-12 14:43:21
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-10-29
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie Kd.N-111-8/18.pdf Kd.N-111-8_18.pdf 938267 bajtów 5
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłZabagło Magdalena 2018-10-04
PublikującyFlorek Łukasz 2018-10-12 14:35:54
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-10-29
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-10-12

Kraków, dnia 12 września 2018 roku
Kd.N – 111-7/18
 
  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
  
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie ogłasza
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
 

Nazwa i adres Sądu:              Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7                                31-547 Kraków
Oznaczenie konkursu:            Kd.N – 111-7/18
Liczba stanowisk:                  2 etaty
Terminy konkursu:             termin złożenia zgłoszeń – 1 października 2018 roku
drugi etap konkursu – 12 października 2018 roku, godz. 9.00
Miejsce konkursu:                  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
                                               sala K-22 pawilon K (nowy budynek) 
ul. Przy Rondzie 7                                    31-547 Kraków
Miejsce złożenia zgłoszeń:     Oddział Kadr, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
                                               w Krakowie, pok. C-126 (pawilon C)
ul. Przy Rondzie 7                                    31-547 Kraków
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie.
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018 roku bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie (pokój C-126) lub za pośrednictwem operatora pocztowego z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Kd.N – 111-7/18) na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Oddział Kadr, ul. Przy Rondzie 7,  31-547 Kraków.
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
  
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), a to:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.
       

Dokumenty wymagane od kandydata:
(Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228))
 
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 1. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych to jest oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. To samo dotyczy życiorysu. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Osoby, które zainteresowane są zatrudnieniem także po rozstrzygnięciu konkursu np. w ramach zastępstw, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dalszej rekrutacji na stanowisko asystenta.
 
W takiej sytuacji prosi się o złożenie oświadczenia o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w celach rekrutacyjnych – do odwołania.”
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu znajdującej się na I piętrze budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (pawilon E, Hol główny) oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 4 października 2018 roku. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Zastrzega się możliwość uzupełnienia listy w wypadku nadesłania drogą pocztową, zgłoszeń złożonych w terminie.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod.nowahuta@krakow.so.gov.pl
 3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych – o ile zadania te nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich lub wykluczają inne przepisy. Podanie danych osobowych określanych jako „wymagane” i „obowiązkowe”  wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz. 1228).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie 28 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie przez pracowników Oddziału Kadr za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom.  
 
Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
 
SSR Bartłomiej Migda
 
 
                  
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-09-13
PublikującyFlorek Łukasz 2018-09-13 08:49:52
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-09-13
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-09-13
Adm. N.-0212-2/18
 
Zarządzenie nr 2
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
z dnia 16 maja 2018 roku
 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zmianami) zarządzamy co następuje:
 
§ 1
Ustalamy dzień 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 30 czerwca 2018 roku.
 
§ 2
W dniu 30 czerwca 2018 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

Bożena Kot
                Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

SSR Bartłomiej Migda
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.N-0212-2/18 Adm.N_0212-2_18.pdf 251061 bajtów 5
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-05-17
PublikującyZebzda Witold 2018-05-17 11:58:06
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-09-13
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-05-17
Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:44:00
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-09-13
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Kraków, dnia 16 kwietnia 2018 roku                                                          
Kd. N – 111-3/18
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ  HUTY W KRAKOWIE
 
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. poz. 331 ze zmianą), po sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz wymagań określonych w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego, Kd. N – 111-3/18, w składzie:
 
 1. Błaśkiewicz Małgorzata – zamieszkała w Warszawie
 2. Ćwiertnia Barbara – zamieszkała w Krakowie
 3. Dąbrowski Rafał – zamieszkały w Krakowie
 4. Duda Małgorzata – zamieszkała w Krakowie
 5. Dyląg Paulina – zamieszkała w Nowym Wiśniczu 
 6. Gucwa Mateusz - zamieszkały w Jaśle
 7. Hajduk Magdalena – zamieszkała w Krakowie
 8. Hulbój-Zbroja Karolina – zamieszkała w Kocmyrzowie
 9. Janocha Mirosława – zamieszkała w Krakowie
 10. Kapusta Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 11. Karcz-Ryszka Joanna – zamieszkała w Krakowie
 12. Klich Daniel – zamieszkały w Krakowie
 13. Konieczny Jan – zamieszkały w Krakowie
 14. Kozak Sylwia – zamieszkała w Krakowie  
 15. Krawczyk Barbara – zamieszkała w Krakowie
 16. Kudela Karolina – zamieszkała w Krakowie
 17. Kuma Aneta – zamieszkała w Krakowie
 18. Lorkiewicz Radosław – zamieszkały w Krakowie
 19. Łączna Urszula – zamieszkała w Krakowie
 20. Mazurkiewicz Owidiusz – zamieszkały w Krakowie
 21. Mirek Maria – zamieszkała w Chrzanowie
 22. Olewiński Sławomir – zamieszkały w Masłomiącach
 23. Pałka Anna – zamieszkała w Krakowie
 24. Pena Agnieszka – zamieszkała w Krakowie
 25. Rumińska Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 26. Sołdek-Gogół Edyta – zamieszkała w Skawinie
 27. Stawarz Barbara – zamieszkała w Krakowie
 28. Toporowska Aleksandra – zamieszkała w Legnicy
 29. Wacnik Anna – zamieszkała w Krakowie
 30. Waśniewska Agnieszka – zamieszkała w Chrzanowie
 31. Wąs Kamil – zamieszkały w Olkuszu
 32. Wroński Grzegorz – zamieszkały w Tarnowie
 33. Żyłka Piotr – zamieszkały w Katowicach
 
 
Konkurs przeprowadzony w formie pisemnej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 12.30, w sali 711, piętro VII paw. K, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Proszę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu 27 kwietnia 2018 roku we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 
W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązywaniu kazusów Kandydaci mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji). Ze względu liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o posiadanie tekstów przepisów aktów prawnych przydatnych w trakcie rozwiązywania kazusów, zgodnie z zakresem dziedzin prawa wymaganych w konkursie.
 
 
                                                               Prezes Sądu Rejonowego
  dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
   
  SSR Bartłomiej Migda

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:33:04
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-09-13
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.
 
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
      - na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie;
     - w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
 
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 10:58:21
ModyfikacjaWitold Zebzda 2018-04-16
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców.pdf 109023 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
Publikujący 2018-04-06 11:54:32
ModyfikacjaWitold Zebzda 2018-04-16
Data wygaśnięcia: 2019-04-06
Komunikat
dotyczący obsługi Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów
 
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie 5 spraw. Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących w kolejce na połączenie do 15 osób.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-03-07
PublikującyFlorek Łukasz 2018-03-07 16:48:13
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-03-07
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-03-07

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem”. Szczegóły zostały zawarte w załączniku.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. TPOP TPOP.pdf 255933 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-02-16
PublikującyFlorek Łukasz 2018-02-16 15:09:40
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-02-16
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-02-25


Uchwała podjęta na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w dniu 14 grudnia 2017 roku.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała podjęta na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w dniu 14 grudnia 2017 roku. Uchwała.pdf 560286 bajtów 85
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2017-12-14
PublikującyFlorek Łukasz 2017-12-22 12:26:25
ModyfikacjaŁukasz Florek 2017-12-22
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-22
Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N Komunikat dot. Sygn. akt IIINsm_1504_15_N.pdf 520573 bajtów 494
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłZabagło Magdalena 2017-12-15
PublikującyZebzda Witold 2017-12-15 14:10:41
ModyfikacjaŁukasz Florek 2017-12-22
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2018-12-15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]